Апстракти и постери

ПОДНЕСУВАЊЕТО НА АПСТРАКТИТЕ Е ЕЛЕКТРОНСКИ СО ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОНЛАЈН ФОРМУЛАРОТ:

Апстрактите мора да бидат напишани во фонтот Times New Roman со максимална големина на букви 12, единечен проред во А4 формат, до 5 страни.
Не треба да содржи повеќе од 300 зборови, вклучувајќи го и насловот, имиња и презимиња на авторите, институцијата од која доаѓаат и содржината на апстрактот, и максимум 5 клучни зборови. Апстрактите треба да бидат што е можно поконцизни и да ги вклучуваат следните поднаслови:

ВОВЕД
ЦЕЛИ
МАТЕРИЈАЛ
МЕТОДИ
РЕЗУЛТАТИ
ЗАКЛУЧОК и РЕФЕРЕНЦИ

Апстрактите треба да бидат напишани на и на англиски јазик за сите учесници

Постер презентациите ќе се прават изведуваат на ЛЦД-екрани во специјални Сесии како модерирани презентации на постери или ќе бидат презентирани како Постер во специјална Постерска сесија.

Научниот одбор ќе донесе одлука за видот презентационен

  • апстракт – 10 минути
  • модерен постер – 3 до 5 минути
  • постер – треба да се постават во одредено време

 

ЗАБЕЛЕШКА 1:

  • Само поканетите предавачи се ослободени од плаќање на котизација

ЗАБЕЛЕШКА 2:

  • Одбраните постер презентации, овозможуваат еднаков број на КМЕ бодови на сертификатите како и за оралните предавања.

Користењето на сопствени лаптопи, нема да биде дозволено. Заради непркинато одвивање на сесиите, предавачите, своите презентации ЗАДОЛЖИТЕЛНО МОРА да ги достават до организаторот 24 часа пред предавањето.

  • За сите одобрени АПСТРАКТИ и ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ, одлука ќе донесе Научниот одбор
  • КРАЕН РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПСТРАКТИ и ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ Е ДО 10.08.2019 ГОД.
  • КРАЕН РОК ЗА ПОТВРДА НА ПРИФАТЕНИ АПСТРАКТИ и ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ: 20.08.2019 ГОД.

Поднесете го вашиот апстракт

Име и презиме*

Email*

Институција*

Наслов*

Поднесувате апстракт како:*

Изберете го типот на апстракт*

Изберете Тема*

Закачи фајл*

Порака

Внеси го кодот:*
captcha

Времето за поднесување на апстракти е истечено